Doprava zadarmo pri nákupe od 59 EUR.

Obchodné podmienky

Poskytovateľ:

Sídlo spoločnosti:
JGS AGRO, s.r.o.
Hospodárska 648/5
Rastislavice
941 08

Fakturačné údaje:
IČO: 36556220
IČ DPH: SK2021777384

IBAN: SK70 0900 0000 0002 4281 2538

Naša spoločnosť je platcom DPH.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Nitra, vložka číslo: 14318/N

Zodpovedná osoba : Renáta Gonosová
Príjem objednávok cez e-shop: NON-STOP
Prevádzková doba: pondelok - piatok 8:00 -16:00
Telefonické konzultácie na tel. +421 910 783 969 


1. Objednávka

1.1 Spotrebiteľ objednáva produkty a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č.108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

1.2 Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov produktu, popis produktu s parametrami uvedených v e-shope, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi poskytovateľom a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). Kupujúci môže kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o vymazanie ním poskytnutých osobných údajov z jeho databázy, pričom prevádzkovateľ tak okamžite učiní.

1.3 Objednávky uskutočníte tak, že zvolený produkt(y) v požadovanom množstve vložíte do košíka kliknutím na „Pridať do košíka“ v detaile produktu. Následne kliknutím na ikonu košíka (vpravo hore), a potom na „Obsah košíka“ pristúpite k samotnej objednávke kde si zvolíte spôsob dopravy a platby, upravíte dodaciu a fakturačnú adresu, upravíte obsah košíka, či zadáte kód zľavového kupónu. Zaškrtnutím súhlasu s obchodnými podmienkami a následným kliknutím na tlačítko “ Potvrdiť objednávku” odošlete objednávku. Po doručení objednávky poskytovateľovi, bude táto objednávka zaevidovaná v systéme poskytovateľa a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi poskytovateľom a spotrebiteľom. Obratom obdržíte potvrdenie prijatia objednávky e-mailom a následne Vám bude potvrdené či Vami vybraný produkt je dostupný a to buď telefonicky, alebo elektronickom poštou. V prípade, že produkt nie je momentálne na sklade, resp. nie je možné ho dodať, budete o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný elektronickou poštou, prípadne telefonicky.

1.4 Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od objednania, a to prostredníctvom elektronickej pošty. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre poskytovateľa a zastavenie vybavovania objednávky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a jednotlivé položky a množstvá (v prípade objednávky cez e-shop stačí číslo objednávky). V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. V prípade, že spotrebiteľ už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu – najneskôr však do 15 dní od stornovania, vrátená bezhotovostným prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s poskytovateľom nedohodne inak.

1.5 Pokiaľ spotrebiteľ po uskutočnení objednávky požaduje jej zmenu, je povinný túto skutočnosť oznámiť telefonicky alebo emailom do 24 hodín od záväznej objednávky, zmena objednávky podlieha súhlasu poskytovateľa, ktorý tieto zmeny zaznamená v pôvodnej objednávke spotrebiteľa, ak sa nedohodnú zmluvné strany na storne pôvodnej objednávky a uplatnení novej objednávky.

1.6 Poskytovateľ má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti produktu, alebo nedostatku výrobných kapacít, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať produkt spotrebiteľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude spotrebiteľ informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s poskytovateľom nedohodne inak.

1.7 Zmluva bude uložená u poskytovateľa a spotrebiteľovi bude na požiadanie dostupná k nahliadnutiu u poskytovateľa. Jazyk zmluvy je slovenský.

1.8 Predávajúci je viazaný zmluvou po dobu 30 dní od jej vytvorenia spotrebiteľom.

2. Dodacie podmienky

2.1 Vo všeobecnosti je doba dodania do 24 hodín od dátumu overenia objednávky a splnenia platobných podmienok podľa objednávky. Deň objednávky sa nezapočítava do termínu dodania, ale až nasledujúci deň. Pri objednávke prijatej cez víkend sa ráta ako prvý deň, prvý pracovný deň. Pokiaľ by sa dodacia lehota predĺžila, bude spotrebiteľ včas o termíne dodania informovaný e-mailom alebo telefonicky. Pre potreby určenia počtu dní dodania sa počítajú pracovné dni.

2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo produktu, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky spotrebiteľa, za dohodnutú cenu. Ku každej objednávke bude priložená alebo odoslaná mailom faktúra.

2.3 Pokiaľ je doručená zásielka poškodená, spotrebiteľ spíše pri preberaní produktu reklamáciu s doručovateľom a bezodkladne o tejto skutočnosti informuje poskytovateľa. Následne pri riešení reklamácie je spotrebiteľ povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť.

2.4 Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať si objednaný produkt a zaplatiť za objednaný produkt dojednanú cenu.

2.5 Bezdôvodné odmietnutie prijatia produktu alebo, ak zásielku nie je možné doručiť z iného dôvodu (napr. adresát neznámy), poskytovateľovi vzniká škoda a spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny objednaného produktu, najmenej však 30 €. Povinnosť prevziať produkt a uhradiť kúpnu cenu produktu tým nie je dotknutá.

2.6 O odoslaní zásielky je spotrebiteľ vopred informovaný e-mailom.

2.7 Tovar je kupujúcemu doručený do jedného až dvoch pracovných dní od expedície z nášho skladu (podľa zvoleného spôsobu dopravy).

2.7 V prípade zvolenia platobnej metódy „Prevod / vklad na účet“ alebo „PayPal“ je tovar kupujúcemu expedovaný až po pripísaní prostriedkov na účet resp. po prijatí potvrdenia o zaplatení prostredníctvom platobného portálu PayPal.

Prehľad poplatkov za doručenie v závislosti od celkovej váhy zásielky:

Slovenská pošta
Balík do 500g
Platba prevodom na účet, online kartou 

Balík na poštu (doručenie do 2 pracovných dní) - 3,50 €

Balík nad 500g

Platba prevodom na účet, online kartou

Balík na poštu (doručenie do 2 pracovných dní) - 4,00€

Kuriér na adresu 

Dobierka 6,50€

Platba vopred na účet, online kartou 5,00€

Zásielkovňa SK

Platba vopred na účet, online kartou 3,50€

Zásielkovňa CZ, HU

Platba vopred na účet, online kartou 4,00€

Uvedené ceny sú vrátane DPH.


3. Cena a platobné podmienky

3.1 Cena uvedená za objednávku je konečná a nie sú už účtované žiadne ďalšie doplatky. Ceny produktov sú zobrazené pri každom produkte. Ceny produktov môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Súčasťou celkovej ceny za objednávku, sú aj poplatky za dopravu a spôsob platby, ktoré sú uvedené pri tvorbe objednávky. Všetky uvádzané ceny sú konečné. Sme platcami DPH.

3.2 Spotrebiteľ uhrádza platbu podľa svojho výberu:

• Shoptet Pay – platobná brána umožňujúca platbu platobnou kartou, prevodom, Apple Pay, Google Pay
• Dobierka – platba pri prevzatí balíka na pošte, resp. platba kuriérovi pri doručení balíka (možnosti platby kuriérovi – hotovosť, platobná karta)
• Prevod / vklad na účet SK7009000000000242812538 (Slovenská Sporiteľňa)

3.3 Zľavy a akcie

Spotrebiteľ má nárok na nasledovné zľavy a akcie:

• Doprava zadarmo – pri celkovej hodnote objednávky nad 49 EUR vrátane DPH nebude spotrebiteľovi účtovaný poplatok za dopravu (platí pre zásielkovňu).

3.4 Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám, ani inak komerčne využívané.

 
4. Preberanie produktu

4.1 Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať produkt v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

4.2 Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať poskytovateľa a so zasielateľskou spoločnosťou spísať “Zápis o škode na zásielke“. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

4.3 Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet poskytovateľa. Do doby prechodu vlastníckych práv z poskytovateľa na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovávateľa veci a produktov a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt poskytovateľa.

4.4 Poskytovateľ je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

4.5 Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

5. Odstúpenie od zmluvy

5.1 Na základe § 12 zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov má spotrebiteľ – fyzická osoba (spotrebiteľ), právo bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia produktu. Odstúpenie od zmluvy je potrebné vykonať písomne, pričom odstúpenie musí byť osobne doručené predávajúcemu na adresu sídla v uvedenej lehote alebo podané na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

5.2 V súlade s § 12 ods. 5 citovaného zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo produktu, ktorý rýchlo podlieha skaze.

5.3 V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 5.1 Obchodných podmienok je zákazník povinní vrátiť tovar do 14 dní od odstúpenia, pričom znáša náklady spojené s vrátením tovaru. Zákazník má nárok na vrátenie Ceny za dopravu, avšak iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dopravy tovaru, ktorý Poskytovateľ ponúka. Zákazník je zaslať Produkt nepoužitý, nepoškodený, neopratý, kompletný a s originálnym dokladom o kúpe na adresu Poskytovateľa. Produkt sa nezasiela na dobierku.

5.4 Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, poskytovateľ prevezme vrátený produkt a do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti spotrebiteľovi cenu zaplatenú za produkt vopred dohodnutým spôsobom späť.

5.5 Je potrebné zopakovať, že spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy pri produkte, ktorý bol zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek, alebo je určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo na produkt, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

5.6 Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu

6. Záruka a reklamácia

6.1 Záručná doba je uvedená pri každom produkte min však 24 mesiacov. Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba plynúť dňom prevzatia produktu spotrebiteľom. Dôkladne si uschovajte doklad o prevzatí (zaplatení) produktu.

6.2 V prípade, že ste od nás dostali produkt, ktorý je poškodený alebo nefunkčný, čo najskôr uplatnite reklamáciu. Po doručení reklamovaného produktu poskytovateľovi bude spotrebiteľ e-mailom o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný. Poskytovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a bez zbytočného odkladu vyrozumie o tom spotrebiteľa formou elektronickej pošty, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak. Zároveň bude spotrebiteľovi doručený prostredníctvom e-mailu a následne doporučenou poštou reklamačný protokol. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu produktu rozhodne poskytovateľ o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu produktu za nový produkt. Produkt musí byť zaslaný kompletne, tak ako bol prevzatý od poskytovateľa. K reklamovanému produktu musia byť priložené všetky listiny, ktoré spotrebiteľ s produktom dostal (faktúra, doklad o prebraní produktu, prípadne záručný list a iné). Reklamovaný produkt musí byť riadne vyčistený.

6.3 Práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby produktu sa rozlišujú podľa toho o aké chyby ide. Ak ide o chybu odstrániteľnú, má spotrebiteľ právo:
- na odstránenie chyby bezplatne, včas a riadne
- na výmenu produktu, alebo ak sa chyba týka len súčasti produktu, výmenu súčasti, ak tým poskytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť chyby.
Poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný produkt za bezchybnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako produkt bez chyby má spotrebiteľ právo:
- na výmenu produktu
- na odstúpenie od zmluvy /vrátenie peňazí/
- tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné chyby, avšak spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb produkt riadne užívať. O opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave pôjde v prípade, keď sa rovnaká chyba , aká bola v záručnej dobe najmenej 2-krát odstraňovaná, vyskytne opätovne. O väčší počet chýb pôjde v prípade, keď produkt má súčasne najmenej 3 odstrániteľné chyby, pričom každá z týchto chýb bráni v riadnom užívaní produktu.
Ak ide o neodstrániteľné chyby za ktorú poskytovateľ zodpovedá , pri ktorých možno produkt užívať, , ma spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny produktu

6.4 Spotrebiteľ je povinný si produkty pri prevzatí riadne skontrolovať a prezrieť. V prípade, ak objaví na produktoch chyba, je povinný ich bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi. Ak spotrebiteľ produkty neprezrie alebo inak nezabezpečí, aby boli prezreté pri prevzatí, môže uplatniť nároky z chýb zistiteľných pri tejto prehliadke len ak preukáže, že produkty mali chybu už v dobe jeho prevzatia. Prehliadku je spotrebiteľ povinný uskutočniť tak, aby zistil akékoľvek chyby, ktoré je možno zistiť pri vynaložení riadnej starostlivosti.

6.5 Pred prvým použitím produktu je spotrebiteľ povinný riadne preštudovať všetky dodané dokumenty a to najmä záručné podmienky vrátane príslušnej užívateľskej príručky, alebo ďalších dokumentov dodaných k produktu, nakoľko tieto môžu obsahovať dôležité informácie pre spotrebiteľa. V prípade používania produktu v rozpore s užívateľskou príručkou alebo nedodržania skladovacích podmienok produktu nesie spotrebiteľ všetky dôsledky, ktoré mu týmto vzniknú, sám a ich následná reklamácia bude pravdepodobne posúdená ako neoprávnená.

6.6 Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté opotrebovaním spôsobeným obvyklým používaním produktu, chybnou obsluhou, neodborným alebo neoprávneným zásahom, ako aj použitím, údržbou alebo inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou. Takisto nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou spotrebiteľ, poškodenia spôsobného nadmerným alebo nevhodným používaním, zanedbaním starostlivosti o produkt, vniknutím cudzích látok do produktu alebo poškodením spôsobeným vyššou mocou. Na produkt s porušenými ochrannými pečaťami, nálepkami, sériovými číslami alebo na produkt nesúci znaky nekvalifikovanej opravy sa záruka nevzťahuje.

6.7 Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné chyby, na ktoré bol spotrebiteľ pred uzatvorením zmluvy upozornený a súčasné prevzatie produktu neodmietol. Ak sa jedná o veci použité, nezodpovedá poskytovateľ za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí spotrebiteľom.

6.8 Na produkt predávaný za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

6.9 Reklamovať je možné len chybu produktu, nie jeho vlastnosť. Omyl spotrebiteľa napríklad vo farbe, rozmeroch, materiáli a p. nie je chybou produktu a nie je možné ho reklamovať.

6.10 Reklamácia musí byť uplatnená tak, aby z nej bolo zrejmé, akú chybu spotrebiteľ reklamuje. Chybu produktu je teda potrebné vytknúť. Na reklamácie bez vytknutia chyby sa neprihliada.

6.11 Poskytovateľ poskytuje záruku 24 mesiacov za akosť dodaného produktu. Zárukou za akosť preberá poskytovateľ záväzok, že dodaný produkt bude po záručnú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému účelu, alebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

7. Ochrana osobných údajov (GDPR)

Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR.

1. Dotknutá osoba – kupujúci/návštevník webstránky, prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu

2. Príjemcovia osobných údajov:
Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, účtovnej spoločnosti, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly v takom prípade, sú tieto subjekty tretími stranami.

3. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

1. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.  b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
3. Doba uchovávania osobných údajov – doba uchovávania osobných údajov nieje priamo stanovená nakoľko závisi od niekoľkích kritérii ako napríklad dobrovoľná registrácia dotknutej osoby na našej webovej stránke, aktivita dotknutej osoby na našej webovej stránke, avšak dotknutá osoba má právo o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej evidujeme, takisto má právo o informáciu, ktoré údaje o nej spracúvame a na aký účel. Osobné údaje spracúvame iba pre účely predvyplnenia objednávkového formuláru, doručenia a evidencie Vašich objednávok a fakturácie.

Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií

Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

1. Účely spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií

2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

3. Doba uchovávania osobných údajov – doba uchovávania osobných údajov nie je priamo stanovená nakoľko závisí od niekoľkých kritérií ako napríklad dobrovoľná registrácia dotknutej osoby na našej webovej stránke, aktivita dotknutej osoby na našej webovej stránke, avšak dotknutá osoba má právo o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej evidujeme, takisto má právo o informáciu, ktoré údaje o nej spracúvame a na aký účel. Osobné údaje spracúvame iba pre účely predvyplnenia objednávkového formuláru, doručenia a evidencie Vašich objednávok a fakturácie a marketingové nástroje ako facebook a zasielanie informačných emailov a prieskumov spokojnosti.

Spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies

Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

1. Účely spracúvania osobných údajov: analýza návštevnosti, obsah košíka, personalizácia reklám, Vaše prihlasovacie údaje, skutočnosť či ste súhlasili alebo nesúhlasili s používaním cookies a pod.

Cookies sú malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

3. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (článok 22 GDPR, časť 7.9 v organizačnej smernici našej dokumentácie)

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

8.Záverečné ustanovenia 

Záverečné ustanovenia

8.1 Poskytovateľ má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu. Toto sa vzťahuje najmä na produkty vysokej finančnej hodnoty, produkty, ktoré sú z hľadiska objemu alebo hmotnosti náročné na prepravu alebo produkty, ktorých celková hmotnosť v rámci jednej objednávky presahuje 50kg). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

8.2 Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

8.3 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, poskytovateľ nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti či porušenia zmluvy.

8.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi poskytovateľom a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

8.5 Práva spotrebiteľa vo vzťahu k poskytovateľovi vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

8.6 Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

8.7 Poskytovateľ a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Pri prípadnom vzniku konfliktu sa situáciu snažíme riešiť mimosúdnou cestou, napr. dohod

Formulár na odstúpenie od zmluvy: 

(skopírujte do wordu, vyplňte a následne zašlite na email tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu: JGS AGRO s.r.o., Hospodárska 648/5 Rastislavice, 941 08

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar : ..............

— Dátum objednania ..............   

— Meno a priezvisko spotrebiteľa ..............   

— Adresa spotrebiteľa ..............   

— Dátum ..............   

 

 

 

Tím Pudlíček.sk, e-shop pre psíkov